โรงเรียนท่าเเค(วันครู2500)โทรศัพท์  0-7461-8136  ............สุขภาพดี มีความรู้ เชิดชูคุณธรรม...............

4 | | | ประวัติโรงเรียน

4 | | | ผู้บริหาร

4 | | | ข้อมูลบุคลากร

4 | | | ข้อมูลนักเรียน

4 | | | ศิลปะ

4 | | | ภาษาไทย

4 | | | วิทยาศาสตร์

4 | | | คณิตศาสตร์

4 | | | ภาษาต่างประเทศ

4 | | | สังคมศาสนาและวัฒนธรรม

4 | | | สุขศึกษาและพลศึกษา

4 | | | การงานอาชีพและเทคโนโลยี


4
| | | งานวิชาการ

4 | | | กิจการนักเรียน

4 | | | งานธุรการ

4 | | | งานบุคลากร

4 | | | งานการเงินและพัสด

4 | | | งานอาคารสถานที่

4 | | | งานความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

4 | | | พนักงานขับรถ

4 | | | พนักงานทำความสะอาด

4 | | | แม่ครัว

4 | | | ยาม

 

 

 

 

นางสุมณฑา มังคะรัตน์
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
วางแผนพัฒนางานกิจการนักเรียนกำหนดคุณลักษณะที่ต้องการของนักเรียน
งานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวจุฑารัตน์ สุขญาโณ
งานอนามัยโรงเรียน งานห้องพยาบาล
งานทันตสุขภาพ งาานป้องกันโรคติดต่อ

 

นายเฉลียว อักษรไทย
งานอนามัยโรงเรียน งานห้องพยาบาล
งานทันตสุขภาพ งาานป้องกันโรคติดต่อ

นางสาววันทนา เทศทองมี
งานกีฬาและนันทนากา่่ีร งานทัศนศึกษา
การตรวจสอบสมรรถภาพ งานอาหารกลางวัน

นายอภิเชษฐ์ อาศัย
งานประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานแนะแนว งานวัึนสำคัญ

 

นางนันทา เพชรย้อย
งานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนบ้านท่าแค(วันครู2500) 
หมู่ที่  4  ตำบลท่าแค  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  รหัสไปรษณีย์  93000 
โทรศัพท์  0-7461-8136