X ปิด

ขณะนี้กำลังปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ อบจ.พัทลุง
นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
นายก อบจ.พัทลุง
พี่น้องชาวพัทลุงที่เคารพ นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ในสภา อบจ.พัทลุง เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา อันมีเนื้อหาสาระสำคัญใน ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น กระผมจะนำไปพิจารณา โดยดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. นโยบายของจังหวัด กระทั่งในระดับของนโยบายรัฐบาล อันแสดงถึงการบริหารงานในแบบบูรณาการ ในอีกประการ นโยบายที่ได้รณรงค์หาเสียงไว้ กระผมก็จะได้ผลักดันให้เห็นผลเป็นรูปธรรมให้มากที่สุดในทุกด้าน และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี และการจัดสรรงบประมาณสำหรับหารดำเนินงา...
นายกพบประชาชน
คิดด้วยกัน ทำด้วยกัน
คณะผู้บริหาร อบจ.พัทลุง
 • นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
  นายก อบจ.พัทลุง
  กระผมจะบริหารงานให้มีความโปร่งใส โดยให้ ภาคประชาสังคม องค์กรทุกภาคส่วนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามการประเมิน ผลในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และของ อบจ. แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายต่าง ๆ
 • นายสมชาย อินปาน
  รองนายก อบจ.พัทลุง
 • นายภูศิษฎ์ คงมี
  รองนายก อบจ.พัทลุง
 • นายพา ผอมขำ
  เลขานุการนายก อบจ.พัทลุง
สื่อประชาสัมพันธ์ อบจ.พัทลุง
วิทยุ
สถานีวิทยุ อบจ.พัทลุง
FM 96.0 MHz.
(ทุกวัน 06.00 - 22.00 น.)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player