นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
นายก อบจ.พัทลุง
พี่น้องชาวพัทลุงที่เคารพ นโยบายที่กระผมได้แถลงไว้ในสภา อบจ.พัทลุง เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา อันมีเนื้อหาสาระสำคัญใน ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น กระผมจะนำไปพิจารณา โดยดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. นโยบายของจังหวัด กระทั่งในระดับของนโยบายรัฐบาล...
คิดด้วยกัน ทำด้วยกัน
คณะผู้บริหาร อบจ.พัทลุง
 • นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
 • นายสมชาย อินปาน
  รองนายก อบจ.พัทลุง
 • นายภูศิษฎ์ คงมี
  รองนายก อบจ.พัทลุง
 • นายพา ผอมขำ
  เลขานุการนายก อบจ.พัทลุง
 • นายจิต ปุรินทราภิบาล
  ที่ปรึกษานายก อบจ.พัทลุง
 • นายนรินทร์ เดชนรดิลก
  ที่ปรึกษานายก อบจ.พัทลุง
 • นายสมัค หีมโตะเตะ
  ที่ปรึกษานายก อบจ.พัทลุง
 • นายเกลื่อม พูลสง
  ที่ปรึกษานายก อบจ.พัทลุง
 • ดร.อะห์มัด อิสัน
  ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.พัทลุง
 • นายเด่น เทพกล่ำ
  ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.พัทลุง
 • นายวรพงษ์ ปล้องไหม
  ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.พัทลุง
 • นายอภินันท์ ชูดำ
  ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.พัทลุง
สื่อประชาสัมพันธ์ อบจ.พัทลุง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player